10. 8. 2020  16:58 Vavrinec
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.
Názov témy anglicky: Crystallographic analysis as a tool for purity control and characterization of complexes with unknown crystal structure by powder diffraction analysis.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Kryštalografická analýza je pravdepodobne najdôležitejším krokom pri riešení kryštálovej štruktúry a to tak z monokryštálu ako aj z prášku (polykryštalickej vzorky). Je to metóda určená pre nájdenie mriežkových parametrov a priestorovej grupy neznámej kryštalickej vzorky, ktorá predpokladá vysoko kvalitné experimentálne difrakčné údaje. Po úspešnom získaní kryštalografických údajov je teda možné pokračovať riešením kryštálovej štruktúry, ale v prípade polykryštalickej vzorky sa dajú tiež použit pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou. Ak sú vo vzorke kryštalické prímesy, môžeme na základe kryštalografických údajov jednoznačne identifikovať difrakcie od týcho prímesí. Kryštalografické údaje nám taktiež poskytujú ďalšie kritérium pre vyhladávanie v štruktúrnych databázach (okrem chemického zloženia), čo nám pomôže zistiť, či takáto vzorka už nebola syntetizovaná a štruktúrne charakterizovaná.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.