Nov 20, 2019   5:50 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Toxicita a degradácia cigaretových ohorkov a ich vplyv na životné prostredie
Title of topic in English: Toxicity and degradation of cigarette butts and their impact on the environment
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Andrea Škulcová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Andrea Škulcová, PhD.
Summary: Jedným z často sa vyskytujúcich mikropolutantov v odpadových vodách na Slovensku je kotinín – dominantný metabolit nikotínu. Okrem toho, že je kotinín obsiahnutý v odpadových vodách v koncentráciách často vyšších ako 1 μg/l, sú jeho zdrojom spolu s karcinogénnymi organickými zlúčeninami a kovmi práve cigaretové ohorky zložené najmä z acetylcelulózy – polyméru, ktorého degradácia v životnom prostredí trvá 10 – 15 rokov. Predmetná diplomová práca sa bude zaoberať pokročilými bio-oxidačnými procesmi s využitím drevokazných húb a ich aplikáciou na cigaretové ohorky s cieľom sledovať schopnosť degradácie acetylcelulózy. Súčasťou práce bude tiež sledovanie možného prieniku organických karcinogénov a kovov do prostredia a ich následná toxicita na rastliny, prípadne nižšie vodné organizmy. Diplomant overí parametre ako CHSK, BSK, obsah kovov vo výluhoch z cigaretových ohorkov a tiež sa bude venovať možnosti využitia iných oxidačných postupov vhodných na znižovanie toxicity týchto výluhov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.