Oct 20, 2020   6:16 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Title of topic in English:
Municipal waste incinerator balance
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca je zameraná na bilanciu spaľovne odpadov s kapacitou 10 t/h spracovaného odpadu. V teoretickej časti budú popísané najčastejšie spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov, hlavné technológie spaľovania odpadov a vlastnosti komunálneho odpadu a jeho zložiek vo vzťahu z jeho spaľovaniu. Z teoretickej časti vyplynie aj priemerné zloženie komunálneho odpadu, ktoré bude použité v zadaní praktickej časti. V tejto časti bude určené množstvo spalín, ich zloženie a navrhnutá technológia na ich čistenie. Bude uskutočnená entalpická bilancia spaľovne a navrhnuté využitie vyprodukovaného tepla. Bude posúdené sa akých okolností je možné spaľovanie odpadu považovať za zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.