9. 4. 2020  20:35 Milena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Názov témy anglicky: Municipal waste incinerator balance
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: Práca je zameraná na bilanciu spaľovne odpadov s kapacitou 10 t/h spracovaného odpadu. V teoretickej časti budú popísané najčastejšie spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov, hlavné technológie spaľovania odpadov a vlastnosti komunálneho odpadu a jeho zložiek vo vzťahu z jeho spaľovaniu. Z teoretickej časti vyplynie aj priemerné zloženie komunálneho odpadu, ktoré bude použité v zadaní praktickej časti. V tejto časti bude určené množstvo spalín, ich zloženie a navrhnutá technológia na ich čistenie. Bude uskutočnená entalpická bilancia spaľovne a navrhnuté využitie vyprodukovaného tepla. Bude posúdené sa akých okolností je možné spaľovanie odpadu považovať za zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.