1. 4. 2020  4:21 Hugo
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Názov témy anglicky: Estimation of biogas potential of biodegradable municipal waste
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: V zákone o odpadoch č. 79/2015 je zakotvená povinnosť obcí separovať okrem iného aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Kým spracovanie zeleného odpadu v kompostárňach je u nás na uspokojivej úrovni, separácia a spracovanie ďalších biologicky rozložiteľných odpadov vyžaduje okamžité riešenia, napr. formou anaeróbneho spracovania v bioplynových staniciach. V teoretickej časti bakalárskej práce bude zhodnotených aktuálny stav odpadového hospodárstva v komunálnej sfére SR a bude uskutočnený literárny prehľad možností spracovania biologicky rozložiteľných odpadov. V praktickej časti bude uskutočnený odhad reálneho bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v SR. Tiež bude navrhnutá bioplynová stanica na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s elektrickým výkonom 250 kW.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.