Jul 15, 2020   1:43 a.m. Henrich
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Title of topic in English:
Study of possibilities of nitrogen inhibitory effect mitigation on anaerobic processes
State of topic:
approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Vysoký obsah dusíka v odpadových vodách resp. biologicky rozložiteľných odpadoch, ktoré sú spracovávané v anaeróbnych reaktoroch sa môže prejaviť vo vysokom obsahu amoniaku v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môže v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť vysokých koncentrácií amoniaku vo výstupnom prúde z anaeróbneho reaktora môže obmedziť možnosti jeho zneškodnenia resp. zhodnotenia. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu dusíka na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na znižovanie koncentrácie amoniaku na výstupe anaeróbneho reaktora resp. metód na potláčanie amoniakovej inhibície. V praktickej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu na určenie vplyvu koncentrácie amoniakálneho dusíka na anaeróbne procesy v závislosti od jeho koncentrácie a pH prostredia. Bude navrhnutý a sprevádzkovaný laboratórny model na anaeróbne spracovanie vybraného substrátu s vysokým obsahom dusíka. Pri jeho dlhodobej prevádzke bude sledovaný inhibičný vplyv zvyšovania koncentrácie dusíka v substráte. Budú študované možnosti potláčania amoniakovej inhibičného vplyvu s hlavným zameraním na odstraňovanie amoniaku v prúde recirkulovaného bioplynu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.