25. 10. 2020  16:07 Aurel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Název tématu anglicky:
Maize waste as a substrate for biogas production
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: V súčasnosti je na bioplynových staniciach (BPS) u nás aj v Európskej únii väčšinovým substrátom kukuričná siláž. Je zrejmé, že táto situácia nie je dlhodobo udržateľná. Navyše, v najbližších rokoch končia pre mnohé BPS dotované garantované výkupné ceny elektriny a BPS budú nútené zvážiť využívanie lacnejších energetických plodín resp. vhodných odpadov. Jedným z takýchto odpadov je aj kukuričná slama. V teoretickej časti bude uskutočnený prehľad rôznych druhov odpadovej biomasy vhodnej na anaeróbne spracovanie so zameraním na lignocelulózové materiály. Budú uvedené spôsoby ich predspracovania pre následné využitie na produkciu bioplynu. V teoretickej časti budú uvedené aj príklady anaeróbneho spracovania kukuričnej slamy z odbornej literatúry. Praktická časť bude nadväzovať na výsledky, získané v predchádzajúcich diplomových prácach. Budú uskutočnené testy ekonomicky nenáročných spôsobov predspracovania kukuričnej slamy samostatne resp. s kukuričnou silážou, testy nasiakavosti tohto materiálu v závislosti od rôznych podmienok. Budú študované možnosti kvantifikácie účinnosti jednotlivých spôsobov predspracovania. Pokračovať sa bude aj v sledovaní a vyhodnocovaní dlhodobej prevádzky anaeróbnych reaktorov na spracovanie predupravenej kukuričnej slamy. Záver práce bude venovaný návrhu možností aplikácie získaných poznatkov v praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.