Nov 18, 2019   3:54 p.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynu
Title of topic in English: Maize waste as a substrate for biogas production
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: V súčasnosti je na bioplynových staniciach (BPS) u nás aj v Európskej únii väčšinovým substrátom kukuričná siláž. Je zrejmé, že táto situácia nie je dlhodobo udržateľná. Navyše, v najbližších rokoch končia pre mnohé BPS dotované garantované výkupné ceny elektriny a BPS budú nútené zvážiť využívanie lacnejších energetických plodín resp. vhodných odpadov. Jedným z takýchto odpadov je aj kukuričná slama. V teoretickej časti bude uskutočnený prehľad rôznych druhov odpadovej biomasy vhodnej na anaeróbne spracovanie so zameraním na lignocelulózové materiály. Budú uvedené spôsoby ich predspracovania pre následné využitie na produkciu bioplynu. V teoretickej časti budú uvedené aj príklady anaeróbneho spracovania kukuričnej slamy z odbornej literatúry. Praktická časť bude nadväzovať na výsledky, získané v predchádzajúcich diplomových prácach. Budú uskutočnené testy ekonomicky nenáročných spôsobov predspracovania kukuričnej slamy samostatne resp. s kukuričnou silážou, testy nasiakavosti tohto materiálu v závislosti od rôznych podmienok. Budú študované možnosti kvantifikácie účinnosti jednotlivých spôsobov predspracovania. Pokračovať sa bude aj v sledovaní a vyhodnocovaní dlhodobej prevádzky anaeróbnych reaktorov na spracovanie predupravenej kukuričnej slamy. Záver práce bude venovaný návrhu možností aplikácie získaných poznatkov v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.