28. 1. 2020  1:15 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž
Názov témy anglicky: Elementary school with kindergarten, Saint-Denis, Paris
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Abstrakt: Vybraná lokalita pre osadenie novej základnej školy s materskou školou sa nachádza v severnej časti predmestia Paríža, Saint Denis, Francúzsko. Riešená industriálna zóna je od centra Paríža vzdialená 9,4 km. V súčasnosti sa mení ekonomická podstata tohto predmestia a má potenciál zvyšovať životnú úroveň súčasných obyvateľov, ktorí sú vo väčšine prisťahovalci, sociálne slabšia vrstva obyvateľstva, prípadne mladé rodiny. Na zadanom území sa v minulosti nachádzal priemyselný závod Coignetových cementární, z ktorého ostali iba sklady so sedlovými strechami v strede územia a štvorposchodová historická pamiatka z roku 1853, ktorá bola prvou stavbou z vystuženého betónu na svete. Riešené územie je z východnej strany ohraničené železničnou traťou, z východnej strany riekou Seina a zo severnej a južnej strany existujúcou zástavbou. Jedným z hlavných cieľov bakalárskej práce bude navrhnúť v mierke širších vzťahov udržateľnú zónu s parkom, s bývaním, s edukačnými budovami a rekreáciou. Študent sa bude vo svojej práci zaoberať konvertovaním post-industriálnej zóny na zónu, do ktorej bude potrebné prinavrátiť život a vybudovať nové funkcie. Historická budova, ako aj budova skladov, musí byť zachovaná. Dôležitou stránkou návrhu územia je jeho uchopenie z hľadiska sociálneho, kultúrneho, z hľadiska napojenia na existujúcu infraštruktúru a prevádzkové väzby v území. Študent sa neskôr zameria na návrh jednej z budov a to na základnú školu (10 tried pre deti od 6 do 10 rokov) s materskou školou (8 tried od 3 do 5 rokov). V areáli školy je potrebné vyriešiť verejný priestor a priestor, ktorý bude môcť využívať aj verejnosť po každodennej výučbe. Neodmysliteľnou súčasťou bude aj udržateľný koncept zohľadňujúci tepelný komfort, akustický komfort, vnútornú kvalitu vzduchu, požiarnu bezpečnosť a prirodzené denné osvetlenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.