Nov 21, 2019   9:52 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdium
Title of topic in English: Photoactive metal oxide based nanomaterials - EPR study
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Summary: Oxidy kovov so širokým zakázaným pásom predstavujú predmet záujmu mnohých štúdii, pričom špeciálna pozornosť je zameraná na ich fotoindukované vlastnosti. Takéto nanomateriálov nachádzajú uplatneniev v odvetviach heterogénnej fotokatalýzy, t.j. pri odstraňovaní anorganických aj organických polutantov zo znečisteného prostredia, rozklade vody, solárnych článkoch, atď. Jednou z možností ako ovplyvniť optické vlastností polovodičového nanomateriálu je tvorba komplexu s medzifázovým prenosom náboja, ktorá predstavuje jednokrokový prenos elektrónu z LUMO organickej zlúčeniny na povrchu oxidu do jeho vodivostného pása. Tento spôsob povrchovej modifikácie predstavuje praktickú možnosť prípravy materiálu s požadovanými fotochemickými vlastnosťami. Experimentálne techniky elektrónovej paramagnetickej (EPR) spektroskopie umožnia sledovať tvorbu fotogenerovaných nosičov náboja in situ počas expozície hybridných nanomateriálov v tuhej fáze rôznymi zdrojmi žiarenia (UVA a VIS) meraniami pri nízkych teplotách, ako aj tvorbu reaktívnych radikálových medziproduktov počas analogickej expozície v suspenzii metódou spinových lapačov. Analýza takto získaných údajov poskytne obraz o fotoindukovaných procesoch prebiehajúcich na povrchu študovaných nanomateriálov a prispeje k objasneniu mechanizmov ich aktivity.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.