7. 4. 2020  11:27 Zoltán
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metód
Názov témy anglicky: Study of Thermooxidative Stability of Organic Materials Using Thermoanalytical Methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Abstrakt: Práca je venovaná predikcii životnosti organických materiálov pomocou termoanalytických metód, predovšetkým diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie a termogravimetrie. Kinetickou analýzou série termoanalytických meraní oxidácie vybraných organických materiálov sa následne získajú kinetické parametre, pomocou ktorých bude možné odhadnúť životnosť týchto materiálov pri ich aplikačnej teplote. Práca pozostáva z experimentálnej časti (termoanalytické merania) a z teoretickej časti (kinetická analýza a základné štatistické vyhodnotenie výsledkov).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.