13. 12. 2019  0:31 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Termicko-katalytický rozklad odpadových plastov za tvorby C3 a C4 uhľovodíkov
Názov témy anglicky: Thermo-catalytic degradation of plastic wastes with producing C3 and C4 hydrocarbon
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je rozklad plastov v dvojstupňovom reakčnom systéme pozostávajúcom z termického rozkladu v prvom stupni a katalytického rozkladu v druhom stupni. Produkty z termického rozkladu plastov vznikajúce radikálovým mechanizmom plynule prechádzajú na katalytické krakovanie , ktoré prebieha mechanizmom karbéniových iónov. Sledovať sa bude vplyv teploty na výťažky plynných a kvapalných produktov a koksu použitím dvoch katalyzátorov typu ZSM5: 1 typ - veľkosť kryštálov bude v nanometroch, 2 typ -veľkosť kryštálov bude v mikrometroch. Ide o extrudáty zeolitu a aluminy v pomere 1:1. Práca bude zameraná na tvorbu C3 a C4 uhľovodíkov, hlavne izobutylénu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.