Dec 14, 2019   10:05 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Title of topic in English: Estimation of chloride content as a key condition for prediction of structural concrete durability in terms of steel reinforcement corrosion.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Janotka, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ivan Janotka, DrSc.
Summary: Dva analytické postupy zakotvené vo dvoch európskych normách vztiahnutých k cementu a betónu poskytujú diametrálne rozličné výsledky. Obe, po prepočte na obsah cementu v betóne, by mali predostrieť približne rovnaký výsledok. Obsah chloridov v betóne predstavuje jeden z dôležitých aspektov trvanlivosti z hľadiska korózie oceľovej výstuže. Zabudovaná výstuž je rozhodujúcim nositeľom statickej únosnosti konštrukčného betónu. Treba mať tiež na zreteli, že chloridová korózia spôsobuje nielen depasiváciu oceľovej výstuže, ale tiež atakuje hydratovanú cementovú matricu. Práca prinesie nielen serióznu výsledkovú konfrontáciu dvoch analytických postupov, ale aj rekognoskáciu jej príčiny. Pri riešení sa použijú exaktné vedecké metódy – stanovený obsah chloridov v referenčnom Portlandskom cemente a použitom kamenive, presne určené a odstupňované obsahy chloridov v receptúre betónu známeho zloženia a normované postupy stanovenia chloridov (STN EN 196-2 a STN EN 14629). Získané výstupy nadobudnú obrovský význam pri diagnostikovaní fyzického stavu konštrukčného betónu až na celoeurópskej úrovni pretože sa jedná o EN, ktoré presahujú rámec pôsobnosti Slovenskej republiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.