14. 12. 2019  9:34 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Názov témy anglicky: Estimation of chloride content as a key condition for prediction of structural concrete durability in terms of steel reinforcement corrosion.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Janotka, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ivan Janotka, DrSc.
Abstrakt: Dva analytické postupy zakotvené vo dvoch európskych normách vztiahnutých k cementu a betónu poskytujú diametrálne rozličné výsledky. Obe, po prepočte na obsah cementu v betóne, by mali predostrieť približne rovnaký výsledok. Obsah chloridov v betóne predstavuje jeden z dôležitých aspektov trvanlivosti z hľadiska korózie oceľovej výstuže. Zabudovaná výstuž je rozhodujúcim nositeľom statickej únosnosti konštrukčného betónu. Treba mať tiež na zreteli, že chloridová korózia spôsobuje nielen depasiváciu oceľovej výstuže, ale tiež atakuje hydratovanú cementovú matricu. Práca prinesie nielen serióznu výsledkovú konfrontáciu dvoch analytických postupov, ale aj rekognoskáciu jej príčiny. Pri riešení sa použijú exaktné vedecké metódy – stanovený obsah chloridov v referenčnom Portlandskom cemente a použitom kamenive, presne určené a odstupňované obsahy chloridov v receptúre betónu známeho zloženia a normované postupy stanovenia chloridov (STN EN 196-2 a STN EN 14629). Získané výstupy nadobudnú obrovský význam pri diagnostikovaní fyzického stavu konštrukčného betónu až na celoeurópskej úrovni pretože sa jedná o EN, ktoré presahujú rámec pôsobnosti Slovenskej republiky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.