12. 11. 2019  6:16 Svätopluk
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstuže
Název tématu anglicky: Estimation of chloride content as a key condition for prediction of structural concrete durability in terms of steel reinforcement corrosion.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ivan Janotka, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ivan Janotka, DrSc.
Abstrakt: Dva analytické postupy zakotvené vo dvoch európskych normách vztiahnutých k cementu a betónu poskytujú diametrálne rozličné výsledky. Obe, po prepočte na obsah cementu v betóne, by mali predostrieť približne rovnaký výsledok. Obsah chloridov v betóne predstavuje jeden z dôležitých aspektov trvanlivosti z hľadiska korózie oceľovej výstuže. Zabudovaná výstuž je rozhodujúcim nositeľom statickej únosnosti konštrukčného betónu. Treba mať tiež na zreteli, že chloridová korózia spôsobuje nielen depasiváciu oceľovej výstuže, ale tiež atakuje hydratovanú cementovú matricu. Práca prinesie nielen serióznu výsledkovú konfrontáciu dvoch analytických postupov, ale aj rekognoskáciu jej príčiny. Pri riešení sa použijú exaktné vedecké metódy – stanovený obsah chloridov v referenčnom Portlandskom cemente a použitom kamenive, presne určené a odstupňované obsahy chloridov v receptúre betónu známeho zloženia a normované postupy stanovenia chloridov (STN EN 196-2 a STN EN 14629). Získané výstupy nadobudnú obrovský význam pri diagnostikovaní fyzického stavu konštrukčného betónu až na celoeurópskej úrovni pretože sa jedná o EN, ktoré presahujú rámec pôsobnosti Slovenskej republiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.