Dec 13, 2019   6:43 a.m. Lucia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov
Title of topic in English: Redox active metallocomplexes as catalysts for production of energetically rich materials
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Summary: Konverzia oxidu uhličitého na užitočné chemikálie predstavuje riešenie problému spojeného s nedostatkom fosílnych palív ako aj s globálnym otepľovaním. Navyše redukciou CO2 môžeme získať oxid uhoľnatý a kyselinu mravčiu, ktoré patria medzi dôležité zlúčeniny v  organickej syntéze. Jednou z možností redukcie CO2 je použitie komplexov prechodných kovov ako homogénnych katalyzátorov. Štúdium aktívnych centier katalyzátorov je dôležitou oblasťou základného a aplikovaného výskumu. Oxidácia a redukcia redoxne aktívnych katalyzátorov často vedie k vzniku rôznych nabitých stavov s odlišnými chemickými a spektroskopickými vlastnosťami. Mnoho katalytických reakcií zahŕňa reakcie s prenosom elektrónu a v niektorých prípadoch takto vytvorené paramagnetické medziprodukty hrajú dôležitú úlohu v katalytickom procese. Preto sa pri štúdiu v rámci bakalárskej práce budú sledovať elektrochemické a následné chemické reakcie komplexov prechodných kovov v roztokoch, sprevádzaných so simultánnou tvorbou paramagnetických častíc pomocou spektroskopických (EPR, UV-Vis) a elektrochemických techník.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.