7. 12. 2019  12:14 Ambróz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.
Název tématu anglicky: Study of toxicity of silver nanoparticles using in vitro models
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
Abstrakt: Rýchly rozvoj nanotechnológií a širokospektrálne využitie nanomateriálov/nanočastíc zvyšuje expozíciu ľudí týmto materiálom. Medzi najpoužívanejšie nanomateriály patria nanočastice kovov a oxidov kovov, ktoré sa vo veľkej miere používajú v produktoch dennej potreby, ale aj v biomedicínskych aplikáciách. Napriek množstvu výhod, ktoré predstavuje použitie nanočastíc, výsledky toxikologických štúdií ukazujú, že nanočastice môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie. Predpokladá sa, že fyzikálno-chemické vlastnosti nanočastíc (zloženie, veľkosť, povrchová úprava, povrchový potenciál) ovplyvňujú ich interakcie s biologickými systémami. Cieľom diplomovej práce bude sledovať vplyv veľkosti a povrchovej úpravy nanočastíc striebra na ich toxicitu vo vybraných bunkových líniách pomocou in vitro testov. Vyhodnotia sa účinky testovaných nanočastíc na procesy proliferácie a apoptózy buniek, určí sa možný mechanizmus pôsobenia testovaných nanočastíc na sledované procesy. Detailné poznanie rizikových faktorov spojených s používaním nanočastíc má dôležitý význam pri vývoji nových nanomateriálov a pre ochranu ľudského zdravia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.