Nov 23, 2019   1:00 a.m. Klement
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.
Title of topic in English: Study of toxicity of silver nanoparticles using in vitro models
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
Summary: Rýchly rozvoj nanotechnológií a širokospektrálne využitie nanomateriálov/nanočastíc zvyšuje expozíciu ľudí týmto materiálom. Medzi najpoužívanejšie nanomateriály patria nanočastice kovov a oxidov kovov, ktoré sa vo veľkej miere používajú v produktoch dennej potreby, ale aj v biomedicínskych aplikáciách. Napriek množstvu výhod, ktoré predstavuje použitie nanočastíc, výsledky toxikologických štúdií ukazujú, že nanočastice môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie. Predpokladá sa, že fyzikálno-chemické vlastnosti nanočastíc (zloženie, veľkosť, povrchová úprava, povrchový potenciál) ovplyvňujú ich interakcie s biologickými systémami. Cieľom diplomovej práce bude sledovať vplyv veľkosti a povrchovej úpravy nanočastíc striebra na ich toxicitu vo vybraných bunkových líniách pomocou in vitro testov. Vyhodnotia sa účinky testovaných nanočastíc na procesy proliferácie a apoptózy buniek, určí sa možný mechanizmus pôsobenia testovaných nanočastíc na sledované procesy. Detailné poznanie rizikových faktorov spojených s používaním nanočastíc má dôležitý význam pri vývoji nových nanomateriálov a pre ochranu ľudského zdravia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.