14. 12. 2019  0:54 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium toxicity strieborných nanočastíc využitím in vitro modelov.
Názov témy anglicky: Study of toxicity of silver nanoparticles using in vitro models
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Soňa Scsuková, CSc.
Abstrakt: Rýchly rozvoj nanotechnológií a širokospektrálne využitie nanomateriálov/nanočastíc zvyšuje expozíciu ľudí týmto materiálom. Medzi najpoužívanejšie nanomateriály patria nanočastice kovov a oxidov kovov, ktoré sa vo veľkej miere používajú v produktoch dennej potreby, ale aj v biomedicínskych aplikáciách. Napriek množstvu výhod, ktoré predstavuje použitie nanočastíc, výsledky toxikologických štúdií ukazujú, že nanočastice môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie. Predpokladá sa, že fyzikálno-chemické vlastnosti nanočastíc (zloženie, veľkosť, povrchová úprava, povrchový potenciál) ovplyvňujú ich interakcie s biologickými systémami. Cieľom diplomovej práce bude sledovať vplyv veľkosti a povrchovej úpravy nanočastíc striebra na ich toxicitu vo vybraných bunkových líniách pomocou in vitro testov. Vyhodnotia sa účinky testovaných nanočastíc na procesy proliferácie a apoptózy buniek, určí sa možný mechanizmus pôsobenia testovaných nanočastíc na sledované procesy. Detailné poznanie rizikových faktorov spojených s používaním nanočastíc má dôležitý význam pri vývoji nových nanomateriálov a pre ochranu ľudského zdravia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.