16. 12. 2019  9:26 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
Názov témy anglicky: Synthesis and characterization of potential enzyme mimetics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Abstrakt: Jednou z veľkých výziev súčasnej bioanorganickej chémie je príprava a štúdium komplexov prechodných kovov napodobňujúcich niektorú z enzymatických funkcií. Zlúčeniny s takýmto správaním sa nazývajú mimetiká enzýmov. Medzi enzýmy, ktorých biologická aktivita je často napodobňovaná, patria napríklad superoxiddizmutáza SOD; katalyzujúca disproporcionáciu superoxidu alebo kataláza; katalyzujúca rozklad peroxidu vodíka. Cieľom diplomovej práce bude literárna rešerš zameraná na vhodný výber ligandov pre prípravu komplexov s potenciálnou enzymatickou aktivitou, syntéza a charakterizácia takýchto komplexov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.