Nov 15, 2019   11:27 p.m. Leopold
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčeninách
Title of topic in English: Study of O-C Bond Dissociation Enthalpies of Methoxy Groups Present in Model and Naturally Occurring Compounds
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Summary: V molekulách prírodných fenolových antioxidantov sa často vyskytujú metoxylové skupiny. Ich úloha pri zhášaní radikálov, rozdiel od fenolových OH skupín, doteraz detailnejšie študovaná nebola. Práca sa zameria najmä na termodynamiku homolytického štiepenia O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných aromatických zlúčeninách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.