Jun 3, 2020   9:10 a.m. Karolína
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Title of topic in English:
Characterisation of incinerator bottom ash (IBA) and its use as secondary raw material for industrial applications
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eva Smrčková, CSc.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Miera triedenia odpadu, vrátane kompostovania, bola v roku 2016 na Slovensku 23 percent, kým miera skládkovania bola až 65 percent. Len desatina odpadu sa energeticky hodnocovala. Členské štáty EU, ktoré nespaľujú odpad, ho buď ukladajú na skládky alebo vyvážajú do iných krajín. Prvá alternatíva nie je udržateľná. Úspešné zníženie skládkovania ide ruka v ruke s využitím energetického zhodnocovania odpadov. Popol zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu (TKO) je z hľadiska množstva najvýznamnejším vedľajším produktom energetického zhodnocovania TKO. Priemyselná aplikácia tohto popola namiesto skládkovania je jedna z možností, ako daný odpad efektívne využiť. Možnosť jeho ďalšieho využitia v priemyselnej praxi však rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje chemické a fázové zloženie popola. V experimentálnej časti práce sa použije popol zo spaľovania TKO v OLO a.s. Bratislava.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.