3. 6. 2020  16:09 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Charakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácie
Názov témy anglicky:
Characterisation of incinerator bottom ash (IBA) and its use as secondary raw material for industrial applications
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Eva Smrčková, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Miera triedenia odpadu, vrátane kompostovania, bola v roku 2016 na Slovensku 23 percent, kým miera skládkovania bola až 65 percent. Len desatina odpadu sa energeticky hodnocovala. Členské štáty EU, ktoré nespaľujú odpad, ho buď ukladajú na skládky alebo vyvážajú do iných krajín. Prvá alternatíva nie je udržateľná. Úspešné zníženie skládkovania ide ruka v ruke s využitím energetického zhodnocovania odpadov. Popol zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu (TKO) je z hľadiska množstva najvýznamnejším vedľajším produktom energetického zhodnocovania TKO. Priemyselná aplikácia tohto popola namiesto skládkovania je jedna z možností, ako daný odpad efektívne využiť. Možnosť jeho ďalšieho využitia v priemyselnej praxi však rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje chemické a fázové zloženie popola. V experimentálnej časti práce sa použije popol zo spaľovania TKO v OLO a.s. Bratislava.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.