8. 12. 2019  1:18 Marína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Sledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov
Název tématu anglicky: Monitoring of working and outdoor air quality during production of plastic packaging
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na vyhodnotenie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalov. V rámci diplomovej práce budú sledované vybrané znečisťujúce látky typické pre túto výrobu. V pracovnom prostredí by sa práca zamerala na expozíciu pracovníkov pri práci na novom extrúderovom stroji oproti expozícii pracovníkov na obdobnom „starom“ stroji, vyhodnotili by sa vykonané opatrenia pre ochranu zdravia pracovníkov a prípadne by sa formou dotazníka vyhodnotila ich efektívnosť a účinnosť. Pri emisiách by sa opäť porovnávali emisie z nového a „starého“ zariadenia (prípadne by sa ešte porovnali emisie aj z merania vykonaného pred 6. rokmi a teraz). Cieľom práce by bolo zmapovanie prenosu a rozptylu vybraných znečisťujúcich látok vo vzťahu k rozširujúcej sa výstavby obce (rozptylovým modelom). V poslednom rade by bol riešený management pachovej stopy z výroby platových obalov a ich následnej potlače.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.