Jan 25, 2020   9:00 a.m. Gejza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Monitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podniku
Title of topic in English: Monitoring selected pollutants in wastewater and waste gases from industrial plants
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Summary: Diplomová práca je zameraná na súbežný monitorovanie vybraných znečisťujúcich látok (napr.: sírnych zlúčením, chlóru, TZL, apod.) v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podniku. V rámci diplomovej práce budú sledované vybrané pachové markeri typické pre špecifický priemyselný sektor. Monitoring vôd by spočíval v sledovaní vybraných zlúčenín (prioritne sírany, síričitany a sulfidy) v odpadovej vody. Monitoring ovzdušia by spočíval v sledovaní vybraných znečisťujúcich látok (napr.: TRSov, Cl, apod.) – emisné aj imisné hodnoty v tých dňoch, keď bol vykonaný monitoring odpadových vôd. Cieľom práce by bolo hľadanie korelácie medzi prípadnými epizódami zápachu (sťažnosti v meste) a hodnotami vybraných zlúčením v odpadovej vode a vybraných ZL v ovzduší, vyhodnotenie efektívnosti vykonaných opatrení, prípadne návrh nových opatrení na zníženie pachovej stopy pre odpadové vody, tak aj pre emisie do ovzdušia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.