24. 9. 2020  11:07 Ľuboš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Název tématu anglicky:
Odor reduce proposals and preparation of odor management for selected industrial and agricultural production
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na odbornú literárnu rešerš managementu pachových látok vo vybraných priemyselných a poľnohospodárskych sektoroch. Práca bude porovnávať legislatívne predpisy pre pachové látky platné v okolitých krajinách (Česko, Poľsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Taliansko, Anglicko, apod.). V práci budú zhrnuté publikované Závery o BAT pre vybrané výroby a vyhodnotené navrhované opatrenia pre znižovania pachovej stopy. Z národnej legislatívy budú vytypované kategórie zdrojov znečisťovania ovzdušia a zariadení, pre ktoré by bol management pachových látok uplatniteľný (chovy hospod. zvierat, ČOV, bioplynové stanice, lakovne, laminátovne, výroba pečiva, konzervárne, údiarne, výroba papiera a buničiny, chemický priemysel, rafinérie a pod..). Pre tieto sektory by bol stanovený marker = sledovaná znečisťujúca látka, ktorá je „nositeľom zápachu“. Navrhli by sa metódy ich stanovenia (kvalita) a určenia miery zápachu (kvantita), ako aj frekvencia monitorovania. Uviedli by sa účinky vybraných pachových látok na ŽP a zdravie ľudí, porovnali by sa dosahované emisné a imisné hodnoty v ovzduší a ich účinnosť na ŽP a zdravie ľudí. V neposlednom rade by v práci boli navrhnuté opatrenia na zníženie pachovej stopy pre vybrané sektory.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.