Dec 8, 2019   6:28 a.m. Marína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Title of topic in English: Odor reduce proposals and preparation of odor management for selected industrial and agricultural production
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Faculty of Chemical and Food Technology
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Summary: Bakalárska práca je zameraná na odbornú literárnu rešerš managementu pachových látok vo vybraných priemyselných a poľnohospodárskych sektoroch. Práca bude porovnávať legislatívne predpisy pre pachové látky platné v okolitých krajinách (Česko, Poľsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Taliansko, Anglicko, apod.). V práci budú zhrnuté publikované Závery o BAT pre vybrané výroby a vyhodnotené navrhované opatrenia pre znižovania pachovej stopy. Z národnej legislatívy budú vytypované kategórie zdrojov znečisťovania ovzdušia a zariadení, pre ktoré by bol management pachových látok uplatniteľný (chovy hospod. zvierat, ČOV, bioplynové stanice, lakovne, laminátovne, výroba pečiva, konzervárne, údiarne, výroba papiera a buničiny, chemický priemysel, rafinérie a pod..). Pre tieto sektory by bol stanovený marker = sledovaná znečisťujúca látka, ktorá je „nositeľom zápachu“. Navrhli by sa metódy ich stanovenia (kvalita) a určenia miery zápachu (kvantita), ako aj frekvencia monitorovania. Uviedli by sa účinky vybraných pachových látok na ŽP a zdravie ľudí, porovnali by sa dosahované emisné a imisné hodnoty v ovzduší a ich účinnosť na ŽP a zdravie ľudí. V neposlednom rade by v práci boli navrhnuté opatrenia na zníženie pachovej stopy pre vybrané sektory.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.