22. 1. 2020  14:33 Zora
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh opatrení na zníženie zápachu a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Názov témy anglicky: Odor reduce proposals and preparation of odor management for selected industrial and agricultural production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na odbornú literárnu rešerš managementu pachových látok vo vybraných priemyselných a poľnohospodárskych sektoroch. Práca bude porovnávať legislatívne predpisy pre pachové látky platné v okolitých krajinách (Česko, Poľsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Taliansko, Anglicko, apod.). V práci budú zhrnuté publikované Závery o BAT pre vybrané výroby a vyhodnotené navrhované opatrenia pre znižovania pachovej stopy. Z národnej legislatívy budú vytypované kategórie zdrojov znečisťovania ovzdušia a zariadení, pre ktoré by bol management pachových látok uplatniteľný (chovy hospod. zvierat, ČOV, bioplynové stanice, lakovne, laminátovne, výroba pečiva, konzervárne, údiarne, výroba papiera a buničiny, chemický priemysel, rafinérie a pod..). Pre tieto sektory by bol stanovený marker = sledovaná znečisťujúca látka, ktorá je „nositeľom zápachu“. Navrhli by sa metódy ich stanovenia (kvalita) a určenia miery zápachu (kvantita), ako aj frekvencia monitorovania. Uviedli by sa účinky vybraných pachových látok na ŽP a zdravie ľudí, porovnali by sa dosahované emisné a imisné hodnoty v ovzduší a ich účinnosť na ŽP a zdravie ľudí. V neposlednom rade by v práci boli navrhnuté opatrenia na zníženie pachovej stopy pre vybrané sektory.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.