11. 12. 2019  9:19 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vyšetrovanie stability celobunkovej cyklohexanón monooxygenázy
Název tématu anglicky: Investigation of whole cell cyclohexanone monooxygenase stability
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Viera Illeová, PhD.
Abstrakt: Cyklohexanón monooxygenáza (CHMO) patrí do skupiny tzv. Bayer-Villigerových oxidáz, enzýmov ktoré katalyzujú oxidáciu cyklohexanónu na príslušné laktóny. Za predpokladu že substrát a produkty sú katalytické jedy - nie inhibítory, možno na opis kinetiky vlastnej biotransformácie použit dvojsubstrátovú Michaelis-Mentenovú rovnicu. Základom inaktivačného štúdia budú priebehové krivky pre rôzne začiatočné koncentrácie substrátu a buniek. Komplikáciou pre exaktné modelovanie je však súčasná inhibícia substrátom a produktom ako aj vlastný prestup kyslíka počas biotransformácie. Experimenty zamerané na dekompozíciu týchto vplyvov budú zamerané na sledovanie: vplyvu prídavku čerstvého substrátu v rôznych štádiách inaktivácie katalyzátora, vplyvu produktov na opätovnú katalytickú aktivitu buniek. Uvedené experimenty sa uskutočnia v oblasti koncentrácií, kde je inaktivácia pomerne rýchla a ich výsledky by mali by mali prispieť k objasneniu mechanizmu inaktivácie enzýmu a trendov spôsobených jednotlivými efektmiOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.