Jul 7, 2020   1:42 a.m. Oliver
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vyšetrovanie stability celobunkovej cyklohexanón monooxygenázy
Title of topic in English: Investigation of whole cell cyclohexanone monooxygenase stability
State of topic:
approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cyklohexanón monooxygenáza (CHMO) patrí do skupiny tzv. Bayer-Villigerových oxidáz, enzýmov ktoré katalyzujú oxidáciu cyklohexanónu na príslušné laktóny. Za predpokladu že substrát a produkty sú katalytické jedy - nie inhibítory, možno na opis kinetiky vlastnej biotransformácie použit dvojsubstrátovú Michaelis-Mentenovú rovnicu. Základom inaktivačného štúdia budú priebehové krivky pre rôzne začiatočné koncentrácie substrátu a buniek. Komplikáciou pre exaktné modelovanie je však súčasná inhibícia substrátom a produktom ako aj vlastný prestup kyslíka počas biotransformácie. Experimenty zamerané na dekompozíciu týchto vplyvov budú zamerané na sledovanie: vplyvu prídavku čerstvého substrátu v rôznych štádiách inaktivácie katalyzátora, vplyvu produktov na opätovnú katalytickú aktivitu buniek. Uvedené experimenty sa uskutočnia v oblasti koncentrácií, kde je inaktivácia pomerne rýchla a ich výsledky by mali by mali prispieť k objasneniu mechanizmu inaktivácie enzýmu a trendov spôsobených jednotlivými efektmiLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.