Apr 7, 2020   4:41 p.m. Zoltán
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Preskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.
Title of topic in English: Examination of the relationship between the refractive index and the content of FAME in Camelina oil biodiesel.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. András Peller, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. András Peller, PhD.
Summary: V práci sa namerajú indexy lomu vzoriek laničníkového oleja po transesterifikácii s rôznym obsahom FAME. Meranie sa uskutoční pri viacerých zvolených teplotách vzorky. Získané hodnoty indexu lomu sa spracujú štatisticky a budú sa korelovať prislúchajúcim hodnotám obsahu FAME z chromatografickej analýzy. Pokúsi sa nájsť vhodný matematický vzťah na prepočet indexu lomu na prislúchajúci obsah FAME vzorky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.