Nov 22, 2019   10:23 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Produkcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónov
Title of topic in English: Production of whole-cell biocatalyst for lactone production
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Viera Illeová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Viera Illeová, PhD.
Summary: Cyklohexanón monooxygenáza (CHMO) patrí do skupiny tzv. Bayer-Villigerových oxidáz, enzýmov ktoré katalyzujú oxidáciu cyklohexanónu na príslušné laktóny V súčasnosti je tento enzým vo voľnom stave nestály, preto sa na produkcu laktónov používa celobunkový katalyzátor. Cieľom práce je experimentálna optimalizácia produkcie katalyzátora - buniek v bioreaktore. Bude sa sledovať koncentzrácia biomasy, reaktantov a aktivita buniek vo vsádzkovom reaktore. Získané údaje sa použijú na návrhový výpočet bioreaktora a cieľom získať katalyzátor s maximálnou aktivitou. V návrhovom výpočte sa bude riešiť materiálová a entalpická bilancia bioreaktora, miešanie, chladenie a prestup kyslíka v reaktore.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.