3. 6. 2020  9:51 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Materiálová a energetická bilancia lyofilizátora
Názov témy anglicky:
Mass and energy balances of lyophilization
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Lyofilizácia je dôležitá jednotková operácia výroby aseptických parenterálnych liekov. Prebieha pri nízkom tlaku (cca 10 Pa) a nízkej teplote (-20 C). Náklady na zabezpečenie vákua a chladu ako aj dlhé trvanie procesu sú hlavnými dôvodmi ekonomickej náročnosti tejto operácie. Cieľom bakalárskej práce bude vyhodnotiť základné materiálové a energetické bilancie lyofilizácie, posúdiť možnosti jej zefektívnenia napr. zlepšením izolácie alebo úpravou podmienok procesu, ktoré zabezpečia skrátenie trvania sušenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.