Nov 18, 2019   4:06 a.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejov
Title of topic in English: Preparation and characterization of hydratilcite used at the conversion of vegetable oils
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: Bionafta je ekologické palivo pre spaľovacie motory. Vyrába sa transesterifikáciou triglyceridov obsiahnutých v rastlinných olejoch s nízkomolekulovými alkoholmi. Reakcia prebieha v prítomnosti homogénnych katalyzátorov. V týchto reakciách majú používané homogénne katalyzátory mnoho nevýhod. Sú to: penenie oleja, znovu použitie katalyzátora v ďalšej reakcii je nemožné, nutné obtiažne čistenie odpadnej vody a získané produkty majú nízku kvalitu. Preto sa výskum zameriava na heterogénne katalyzátory, kde jedným z nich je aj hydrotalcit. Hydrotalcity predstavujú skupinu syntetických vrstevnatých materiálov, ktoré sú známe aj pod pojmom aniónové hlinky alebo vrstevnaté hydroxidy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.