4. 8. 2020  13:48 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
Název tématu anglicky:
Hierarchically structured materials - recrystallization of zeolites
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Zeolity sú kryštalické aluminosilikáty, ktoré sú využívané v procesoch v ropnom a petrochemickom priemysle. Zeolity je možné upravovať viacerými spôsobmi ako napr. dekationizáciou, iónovou výmenou, dealumináciou, desilikáciou alebo rekryštalizáciou. Rekryštalizácia je inovatívny proces, pomocou ktorého je možné vytvárať mikro-mezopórové zeolity. Dochádza k zmenám ich fyzikálno-chemických vlastností a vytváraniu sekundárnej pórovej štruktúry a teda k zlepšeniu vnútornej difúzie – lepší transport látok k aktívnym centrám katalyzátora. Cieľom práce bude príprava hierarchicky štruktúrovaných zeolitov pomocou ich rekryštalizácie do rôzneho stupňa. Pripravené materiály budú charakterizované dostupnými fyzikálno-chemickými metódami a testované ako katalyzátory v modelovej reakcii.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.