Nov 20, 2019   2:03 a.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Title of topic in English: Direct conversion of methane to the aromatic hydrocarbons over zeolites
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Summary: V súčasnosti sa metán využíva hlavne na energetické účely. Kvapalné uhľovodíky sa z neho získavajú nepriamo – konverziou na syntézny plyn a z neho ďalej Fisher-Tropshovou syntézou vznikajú uhľovodíky vyššie ako C1. Priamou katalytickou premenou metánu vznikajú veľmi kvalitné aromatické uhľovodíky do C10 a vo veľmi významnom množstve tiež vzniká dôležitá petrochemikália vodík. Hlavným problémom je nájdenie vhodného a stabilného katalytického systému, keďže dehydroaromatizácia metánu sa uskutočňuje pri teplote 700°C. Aromatizácia metánu prebieha na zeolitoch Mo/ZSM-5, pričom zeolit ZSM-5 môže byť rôzne post-syntézne upravovaný, čo zlepšuje aktivitu katalytického systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.