3. 4. 2020  1:35 Richard
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných chlórovaných pesticídov
Názov témy anglicky: Influence of direct and indirect ozone reactions on degradation of selected chlorinated pesticides
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Cieľom teoretickej časti práce je oboznámenie sa s procesmi s využitím ozónu, ich mechanizmami, aplikáciami a vplyvom reakčných parametrov. Ďalej bude teoretická časť zameraná na vypracovanie literárnej rešerše zameranej na využitie zhášačov (scavengerov) voľných radikálov pri kvantifikácii podielu ozonolýzy a radikálových reakcii v závislosti od reakčných podmienok (pH, teplota, reagent). Praktická časť práce bude zameraná na aplikáciu radikálových zhášačov pri kvantifikovaní podielu ozonolýzy a radikálových reakcii v závislosti od reakčných podmienok na ozonizačné procesy degradácie vybraných chlórovaných látok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.