20. 1. 2020  22:32 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Názov témy anglicky: Biodegradability of selected chlorinated pesticides and their degradation products
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Cieľom teoretickej časti práce je oboznámiť sa s problematikou znečistenia ŽP pesticídnymi látkami, ich vlastnosťami, výskytom, toxicitou a metódami odstraňovania, legislatívou týkajúcou sa vybraných pesticídov na Slovensku a v EÚ. Súčasťou teoretickej časti práci bude aj oboznámenie sa s metodikou testov biologickej rozložiteľnosti (odstrániteľnosti) podľa STN EN ISO 9888 (Zahn-Wellsov test). Praktická časť práce sa bude zaoberať realizáciou testov biologickej rozložiteľnosti vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.