28. 1. 2020  21:48 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvantovo-chemické výpočty Augerových spektier.
Názov témy anglicky: Quantum chemical calculations of Auger's spectra.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Jaroslav Granatier, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na kvantovo-chemické výpočty spektier získaných Augerových spektroskopiou, ktorá sa využíva pri štúdiu procesov prebiehajúcich na povrchu, kde je potrebné analyzovať iba veľmi tenké vrstvy. Výpočty sú orientované na štúdium jednoduchých systémov (do 10 atómov) pri použití základných kvantovo-chemických metód ako napríklad SCF alebo DFT ako aj náročnejších CASSCF a CASPT2 metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.