18. 1. 2020  13:55 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Toxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
Názov témy anglicky: Toxicity of selected chlorinated pesticides and their degradation products
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Cieľom teoretickej časti práce je literárna rešerš zameraná na problematiku znečistenia zložiek ŽP vybranými pesticídnymi látkami, ich vlastnosti, výskyt, toxicitu a metódy odstraňovania, legislatívu týkajúcu sa vybraných pesticídov na Slovensku a v EÚ. Súčasťou teoretickej časti práci bude aj oboznámenie sa s metodikou testov toxicity. Praktická časť práce sa bude zaoberať realizáciou testov toxicity vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov, napr. test toxicity na horčici bielej alebo cibuli bielej. Záverom práce bude vyhodnotenie a porovnanie toxicity pôvodných pesticídnych látok a ich degradačných produktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.