3. 6. 2020  8:14 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Extrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlami
Názov témy anglicky:
Extraction of lignin by various solvents
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Experimentálna práca zaoberajúca sa extrakciou rozpustnej organickej frakcie z lignínu s cieľom oddeliť anorganický nerozpustný podiel a získať tak surovinu pre katalytickú depolymeráciu a hydrogenačné spracovanie na chemikálie a palivá. V práci sa otestujú viaceré organické rozpúšťadlá v Soxhletovom extraktore a urobí sa materiálová bilancia extraktu a zvyšku. Zloženie extraktu bude charakterizované GC-MS analýzou, extrakt aj zvyšok budú po vysušení charakterizované elementárnou analýzou CHNS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.