Jan 22, 2020   4:04 p.m. Zora
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Title of topic in English: Preparation of nanoparticles based on poly(2-oxazolines) for controled drug delivery
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Summary: Gradientové kopolyméry reprezentujú nové typy makromolekúl schopných tvoriť micelárne nanočastice. Ich vysoká stabilita v roztoku sa využíva pre transport málo rozpustných liečiv a liečiv s nízkou chemickou stabilitou. Táto bakalárska práca bude zameraná na štúdium roztokových vlastností vybraných gradientových kopolymérov, meranie veľkostí pripravených nanočastíc a štúdium koloidnej stability vo fyziologických médiách. Teoretická časť bakalárskej práce bude tiež zameraná na prehľad súčasných typov polymérov využívajúcich sa v kontrolovanom transporte liečiv a tiež prehľad prírodných liečiv pre liečbu zápalových a nádorových ochorení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.