11. 12. 2019  7:01 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Názov témy anglicky: Preparation of nanoparticles based on poly(2-oxazolines) for controled drug delivery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Abstrakt: Gradientové kopolyméry reprezentujú nové typy makromolekúl schopných tvoriť micelárne nanočastice. Ich vysoká stabilita v roztoku sa využíva pre transport málo rozpustných liečiv a liečiv s nízkou chemickou stabilitou. Táto bakalárska práca bude zameraná na štúdium roztokových vlastností vybraných gradientových kopolymérov, meranie veľkostí pripravených nanočastíc a štúdium koloidnej stability vo fyziologických médiách. Teoretická časť bakalárskej práce bude tiež zameraná na prehľad súčasných typov polymérov využívajúcich sa v kontrolovanom transporte liečiv a tiež prehľad prírodných liečiv pre liečbu zápalových a nádorových ochorení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.