14. 7. 2020  8:48 Kamil
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku
Název tématu anglicky: Stabilization of Qualified Workforce in Industrial Enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jana Plchová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
V teoretickej časti práce bude spracovaná problematika pracovnej motivácie a spokojnosti zamestnancov v pracovnom procese vo väzbe na ich lojalitu voči zamestnávateľovi. Budú rozpracované jednotlivé faktory ovplyvňujúce stabilizáciu zamestnancov, od aktuálnej situácie na trhu práce a dopytu po pracovnej sile až po potreby a hodnoty zamestnancov a úroveň pracovného života, ktoré podnik zamestnancom poskytuje. Praktická časť diplomovej práce bude vypracovaná vo vybranom priemyselnom podniku. Cieľom praktickej časti práce bude s využitím prístupu Špirálového manažmentu identifikovať energetický stav zamestnancov vo firme a následne metódou hĺbkových rozhovorov preskúmať úroveň naplnenia konkrétnych faktorov ovplyvňujúcich stabilitu pracovnej sily v skúmanom podniku s cieľom poukázať na rozpory medzi očakávaniami zamestnancov a podnikovou realitou a navrhnúť nápravné opatrenia, ktorých implementácia by ovplyvnila nežiadúcu mieru fluktuácie v podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.