31. 5. 2020  16:51 Petronela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
Názov témy anglicky:
Evaluation of the effectiveness of using sales promotion tools in a selected retail chain
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou podpory predaja a jeho praktickým uplatnením v konkrétnom maloobchodnom reťazci. Hlavným cieľom práce bude na základe efektívneho využitia nástrojov podpory predaja zvýšiť objem predaja vybraného druhu sortimentu obchodnom reťazci. V teoretickej časti práce bude rozpracovaná problematika podpory predaja ako jedného z nástrojov marketingového mixu, budú popísané aktuálne trendy v tejto oblasti a problematika merchandisingu. V praktickej časti práce bude analyzovaná aktuálna situácia využitia týchto nástrojov vo vybranom obchodnom reťazci s využitím terénneho a dotazníkového prieskumu, na základe ich výsledkov budú navrhnuté a prakticky realizované opatrenia a bude vyhodnotená ich efektívnosť.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.