Nov 14, 2019   7:22 a.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Title of topic in English: Study of thermocatalytic decomposition of biomass in the on line system of GC-MS micro-reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Summary: Na oddelení OOTKR máme mikroreaktor spojený s plynovým chromatografom na analýzu látok s hmotnostným detektorom na identifikáciu zložiek, ktoré vznikajú pri tepelnom rozklade biomasy za prítomnosti rozličných katalyzátorov. Toto zariadenie umožní študovať termický rozklad rozličných druhov biomasy za aj bez prítomnosti katalyzátorov pri rozličných reakčných podmienkach. Umožní tak zistiť (a v rámci SR zmapovať), že z akej zložky biomasy (napr. poľnohospodárskeho alebo lesného odpadu) aké potenciálne zaujímavé látky vznikajú a optimalizovať podmienky ich tvorby. Cieľom BP je študovať tieto procesy teoreticky formou rešerše a prakticky v laboratóriu na uvedenom prístroji. Prácu treba vypracovať v angličtine!Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.