22. 11. 2019  13:05 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riešenie realizácie S/R skrutkového spoja s ohľadom na produktovú diverzitu pre konkrétny pracovný post montážnej linky zadných nápravníc.
Názov témy anglicky: Solution of S/R screwing joint realization, with focus to the product diversity, for specific working post of rear-wheel-unit assembly line.
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Radovan Zvolenský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Radovan Zvolenský, PhD.
Abstrakt: 1.) Teoretické rozpracovanie problematík: - Proces montáže hlavných montážnych skupín a podskupín v podmienkach automotive industry, - Skrutkové spoje pre podmienky automotive industry, - Koncepcia pracovných postov v montážnych linkách automotove industry, 2.) Analýza aktuálneho stavu pre konkrétny pracovný post na montážnej linke. - Rozloženie postu, - Aktuálne realizovaná operácia (skrutkovanie), - Aktuálne produktová diverzita na poste, - Zmeny na poste s príchodom nového projektu. 3.) Návrh riešení technických zmien na poste s ohľadom na nové požiadavky vyplývajúce s analýzy. (väčšia produktová diverzita, nové parametre skrutkovania,....) 4.) Výber vhodného návrhu, zhodnotenie, návrh pre budúcu realizáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.