18. 11. 2019  20:36 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza výhodnosti resp. nevýhodnosti zavedenia systému duálneho vzdelávania v priemyselných podnikoch z pohľadu jeho nákladovosti
Názov témy anglicky: Profitability analysis resp. the disadvantage of introducing the dual education system in industrial enterprises in terms of its cost
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu zavedenia duálneho systému vzdelávania v priemyselných podnikoch zdôvodniť jeho výhodnosť resp nevýhodnosť zavedenia z pohľadu nákladov na vzdelávanie Prvá kapitola diplomovej práce bude zameraná na teoretické spracovanie problematiky systému duálneho vzdelávania. Druhá, analytická časť práce bude zameraná na analýzu nákladov na zavedenie a realizáciu systému duálneho vzdelávania v priemyselnom podniku. Tretia časť diplomovej práce bude zameraná na porovnanie výhodnosti resp. nevýhodnosti zavedenia systému duálneho vzdelávania v priemyselnom podniku z pohľadu jeho nákladovosti Štvrtá časť diplomovej práce bude zameraná na zhodnotenie výsledkov analýzObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.