24. 1. 2020  2:17 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska
Názov témy anglicky: Occurrence of pharmaceuticals and drugs in surface waters of Slovakia
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zameriava na výskyt vybraných mikropolutantov v povrchových vodách Slovenska. Práca bude zameraná najmä na skupiny ilegálnych drog, liečiv ako sú antibiotiká, psychoaktívne liečivá a liečivá používané na kardiovaskulárne ochorenia. Pomocou LC-MS/MS analýzy budú monitorované najmä rieky Váh, Dunaj, Nitra a Hron.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.