11. 12. 2019  14:57 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Název tématu anglicky: Present state and perspective of WWTP sludges treatment in Slovakia
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: V súčasnosti sú najčastejšími spôsobmi spracovania čistiarenských kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd ich aeróbna resp. anaeróbna stabilizácia. Tieto kaly končia v prevažnej väčšine na pôde vo forme kompostu alebo po priamej aplikácii. Trendy v tejto oblasti v Európe sú však odlišné. Rôzne dôvody vedú k znižovania množstva kalov, ktoré sú priamo alebo nepriamo aplikované na pôdu. Medzi tie najpodstatnejšie patrí obsah mikropolutantov a patogénnych mikroorganizmov v kaloch. V teoretickej časti budú opísané spôsoby stabilizácie čistiarenských kalov a uskutočnená literárna rešerš moderných spôsobov ich spracovania. Tiež bude zmapovaných súčasný stav legislatívy v oblasti nakladania s čistiarenskými kalmi. V praktickej časti bude porovnané anaeróbne spracovanie čistiarenských kalov pre ČOV s kapacitou 100000 ekvivalentných obyvateľov so spaľovaním týchto kalov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.